Otázky a odpovědi

Může být v zapsaném spolku zaměstanec (či více zaměstnanců). Je to možné? A 
pokud ano, za jakých podmínek?

Ano, spolek může mít zaměstnance. Zaměstnanci spolku mohou být i členové spolku. Pracovněprávní vztahy se řídí standardně zákoníkem práce a subsidiárně pak občanským zákoníkem. 


Kolik stojí založení spolku?

Pokud si vše obstaráte sami tak Vás založení spolku výjde na 30 Kč, za ověření podpisu na návrhu zápisu spolku do spolkového rejstříku a případně doporučený dopis, kterým tento návrh budete posílat. Momentálně jsou zápisy týkající se spolků osvobozeny od poplatků.


 Kdo ručí svým majetkem za hospodaření spolku?
  
Každý člen statutárního orgánu je povinen jednat s péčí řádného hospodáře. Pokud tuto povinnost poruší a spolku vznikne, na základě takového jednání škoda, má spolek právo náhradu této škody požadovat. Pokud by tuto škodu takový člen spolku nenahradil, tak ručí věřitelům spolku za dluh spolku v takovém rozsahu, v jakém škodu nenahradil. 
Laicky řečeno: člen statutárního orgánu spolku odpovídá spolku za škodu, kterou zaviní tím, že nepostupuje s péčí řádného hospodáře.


Může spolek podnikat?

Ano, může. Toto však může být pouze vedlejší činností spolku a příjmy z takového podnikání musí být použity na účel spolku. Pro podnikání musí mít spolek příslušný živnostenské oprávnění( živnostenský list), ale je potřeba dodat že podnikání je soustavná činnost, takže pokud třeba v rámci nějaké nepravidelné akce spolek prodá upomínkové předměty z jejichž výtěžku bude financovat účel spolku, tak živnostenský list nepotřebuje.


 Musí spolek vést podvojné účetnictví?

Většině spolků stačí vest daňovou evidenci. Pokud má spolek příjmy vyšší než 3 mil. Kč za rok je povinen vést podvojné účetnictví.

  
Jaké dokumenty je třeba doložit do spolkového rejstříku při změně názvu občanského sdružení, aby vyhovoval NOZ? A jaký poplatek je třeba zaplatit? 

Vygenerujete si inteligentní formulář na této adrese https://or.justice.cz/ias/tangle/iform, kde zadáte možnost změna zapsaných údajů a formulář vyplníte.Seznam příloh naleznete https://or.justice.cz/ias/download/prilohy_spolky.pdf. Návrh podává spolek, konkrétně statutární orgán, přičemž podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Momentálně je podání do spolkového rejstříku osvobozeno od soudních poplatků, takže je zdarma. 


Je právně možno upravit stanovy tak, že členská schůze volí výkonný vybor
spolku a ten by měl následně pravomoci jako např. změna stanov, rozhodnutí
o rozdělení majetku a podobně?


Ano, Vámi uvedená možnost je v souladu s právem.


Máme zaregistrovaný zapsaný spolek a to za účelem realizace interaktivního muzea a
zábavně-vzdělávací činnosti v něm. Může se některý z členů stát
zaměstnancem spolku?


Ano může, i více členů.


Může být člen statutárního orgánu spolku zároveň zaměstnancem spolku a jak se má postupovat?
 

Ohledně zaměstnání člena statutárního orgánu není prozatím ustálená právní praxe - pokud by náplní práce v zaměstnaneckém poměru byli činnosti odlišné od náplně činností člena statutárního orgánu bylo by to, dle judikatury Nejvyššího správního soudu, v pořádku a v tom případě by statutární orgán uzavřel pracovní smlouvu za spolek na jedné straně a za sebe, jako fyzickou osobu na druhé straně. Pokud byste chtěla vykonávat funkci statutárního orgánu v zaměstnaneckém poměru, tak to by po právu možné nebylo a doporučoval bych v tomto případě uzavřít smlouvu o výkonu funkce, kterou však musí schválit nejvyšší orgán spolku, většinou členská schůze. Zkráceně lze říci, že statutární orgán může bát zároveň zaměstnancem spolku, ale náplň práce v zaměstnaneckém poměru se musí lišit od náplně práce, kterou vykonává jako statutární orgán: např: předseda spolku může být zaměstnán jako účetní.


Co musí obsahovat zápis z členské schůze spolku schvalující nové stanovy?


Ze zápisu by mělo být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala (nové stanovy) a kdy byl zápis vyhotoven. Podpis zapisovatele.


Může spolek existovat i když jeho členové nevyvíjí činnost? 

Ano, ale soud může na návrh osoby, která by na tom měla oprávněný zájem spolek zrušit.