Založení spolku


Jak založit spolek?

Veškeré informace, potřebné k úspěšnému založení a zapsání spolku naleznete na našem portálu.
Pokud si přesto nevíte rady, nabízíme také možnost, že Vám pomůžeme sepsat veškeré dokumenty a pomůžeme se zápisem do spolkového rejstříku, což je zpoplatněno, dle individuální náročnosti. Pro více informací nás kontaktujte na zapsanyspolek@seznam.cz nebo tel.: 602201821.

Proces založení spolku, jako právnické osoby, se děje ve dvou základních krocích:

1.Založení spolku:
 
   Spolek založí:
  1. alespoň tři osoby tím, že se shodnou na obsahu stanov a sepíší je.
  2. usnesení ustavující schůze tvořícího se spolku - návrh stanov vypracuje a další zájemce o založení spolku svolá k ustavující schůzi svolavatel. Správnost a úplnost listiny přítomných ověří svolavatel nebo osoba jím pověřená.Každý, kdo se dostaví na ustavující schůzi a splňuje podmínky pro členství ve spolku, se zapíše do listiny přítomných, podepíše se k údaji o svém jménu a bydlišti nebo sídlu. Správnost a úplnost listiny přítomných ověří svolatel nebo osoba jím pověřená. Platí, že osoby zapsané v listině přítomných podaly řádnou přihlášku do spolku. Ustavující schůzi zahájí svolavatel nebo osoba jím pověřená. Sdělí ustavující schůzi počet přítomných a seznámí ji s jednáními, která svolavatel v zájmu spolku již učinil. Dále navrhne ustavující schůzi pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího i případných dalších činovníků. Ustavující schůze volí členy orgánů. Ustavující schůze přijímá usnesení většinou hlasů přítomných v době hlasování. Kdo hlasoval proti přijetí návrhu stanov, může od přihlášky do spolku odstoupit. O tom musí být učiněn záznam v listině přítomných opatřený podpisy odstupujícího a toho, kdo záznam učinil. Účastní-li se ustavující schůze alespoň tři osoby, mohou schválit stanovy podle odst. 1..
2. Vznik spolku:
  •   Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku.
  •   Návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku podávají zakladatelé nebo osoba určená ustavující schůzí.  Některé rejstříkové soudy požadují, aby, v případě, že návrh na zápis podává osoba určená ustavující schůzí, tak aby bylo toto určení uvedeno v zápise z ustavující schůze. Podpis pod návrhem na zápis musí být úředně ověřen. Není-li spolek do veřejného rejstříku zapsán do třiceti dnů od podání návrhu na zápis a není-li v této lhůtě ani vydáno rozhodnutí o odmítnutí zápisu, považuje se spolek za zapsaný do veřejného rejstříku třicátým dnem od podání návrhu.

Návrh na zápis spolku do rejstříku se podává pomocí formuláře zde.
Seznam požadovaných příloh naleznete zde.
Zápis spolku do spolkového rejstříku, jakož i změny zapisovaných skutečností
jsou dle § 11, písm. k) zákona o soudních poplatcích osvobozeny od poplatku.