Přeměna občanského sdružení


Veškeré informace, potřebné k tomu, aby Vaše bývalé občanské sdružení mělo veškeré náležitosti upraveny v souladu s aktuálním zněním občanského zákoníku naleznete na našem portálu.
Pokud si nevíte rady, nabízíme také možnost, že Vám pomůžeme sepsat veškeré dokumenty a pomůžeme se zápisem potřebných skutečností do spolkového rejstříku, což je zpoplatněno, dle individuální náročnosti. Pro více informací nás kontaktujte na zapsanyspolek@seznam.cz nebo tel.: 602201821.

Přeměna právní formy se děje automaticky a i do spolkového rejstříku je dosavadní občanské sdružení zapsáno automaticky (sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav nebo sociální družstvo). Odpovědností Občanského sdružení je pak povinnost provedení změny stanov tak, aby byly v souladu se zákonem 82 /2012 sb.(NOZ):

Od 28.2.2017, tj. účinnosti novely NOZ a to zákona č. 460/2016 Sb již občanské sdružení (nyní spolek) vzniklý do 31.12.2013 nemusí přizpůsobit svůj název NOZ a může užívat název, který užívalo doposud. Stanovy spolku obsahují alespoň:
a) název a sídlo spolku,
b) účel spolku,
c) práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat,
d) určení statutárního orgánu. 

Ustanovení stanov nesmí být v rozporu s kogentními ustanoveními NOZ ( Kogentní ustanovení = není zákonem daná možnost odchýlení, jako např. dovětkem „ pokud stanovy neurčí jinak“).
A to do 1.1.2017

Spolek musí mít veškeré výše požadované náležitosti zapsané ve spolkovém rejstříku, což se provádí vyplněním a zasláním interaktivního formuláře, který naleznete zde na adresu místně příslušného krajského soudu. Ve spolkovém resjtříku je potřeba mít zapsány i údaje o statutárním a nejvyšší orgánu, členech statutárního orgánu a způsobu jejich jednání.

Organizační jednotky sdružení způsobilé jednat svým jménem podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za pobočné spolky. Statutární orgán hlavního spolku musí podat do tří let ode dne nabytí účinnosti NOZ návrh na zápis pobočného spolku, jinak posledním dnem této lhůty právní osobnost pobočného spolku zaniká.Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti zákona 82 /2012 sb.(NOZ) zahájeno řízení o neplatnosti rozhodnutí orgánu občanského sdružení, soud o návrhu rozhodne již podle zákona 82 /2012 sb.(NOZ).